រួចរាល់ហើយ SIII តែ 1ហ្វាល់ Support 7 model I9300,I9305,I9308,M440S,E210SKL


រួចរាល់ហើយ SIII តែ 1ហ្វាល់ Support 7 model I9300,I9305,I9308,M440S,E210SKL
ហើយ Convert Baseband ទៅ= I9300XXHG7
តាម CWM មានអ្នកត្រូការទេ
បញ្ជាក់ ៖ មិនទាន់ហ្វីទេ ......
Upload រួរាល់ហើយ
Fix Call Sun, Fix USSD, fix 3G, Boot logo, Daipad, SMS, Auto Network, និងបាន Build
បន្ថែមកម្មវិធីល្អៗ Facebook New, Skype, Calendar khmer 2014, ហោរាសាស្រ្ត,


Tell 0888881716 , Skpe bunnet21 , Facebook net topmusic 
download ( --------------- )

មកដល់ថ្មីទៀតហើយ សម្រាប់មិត្តដែលចងប្រើលើ S III E210S E210K E210Lមកដល់ថ្មីទៀតហើយ សម្រាប់មិត្តដែលចងប្រើលើ S III  E210S E210K E210L
ឥលូវបានកែរួចរាល់ហើយ មានជុំរើសភាសាដ៏ច្រើន  3 In 1 ហាហា ស្ទាយថ្មី Build 4

ចង់បានទេអាចទាក់ទង់មកបាន ​​​   088 8881716

Rom Fix M190S Full khmer Fix all


Fix Rom M190S Hopping ដែលអោយដំណើកា SD Card ជំនួយខាងក្រៅ
ដែលមិត្តតែងតែជួបបញ្ហារមិនស្គាល់ SD Card ជំនួយខាងក្រៅឥលូវលែងជាបញ្ហាហើយ

ដំណើការបានល្អនឹងដើលឿននឹង Fix Wifi Blutool Camera មុខ & Daipad call
   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទស្សនាវីដេអូ Demo   នៅទីនេះ
 
 បញ្ជាក់ បុកតែមួយហ្វាល់ជាកាស្រេចតែមិនទាន់ Free ទេ ព្រោះខំធ្វើត្រូវកាជំនួយខ្លះដើម្បីបន្តរ
Tell   088 8881716
Skype   bunnet21

 

Rom S4 for M110S & M190S Sty New 2014NEW Rom M110S Build Sty S4 Setting 4 part Icon 4*4 Fix Dailpad call & Add app S4 បន្ថែម Full khmer Boot Logo sty S4
កំពុងបកនឹងបន្ថែមភាសាអោយបាន20ភាសារ......
ត្រូវជាមួយ M190S hoping ទៀតហ្ន
ប្រសិនបើជួយឧប្ថមត្រឹមតែ 5$  នោះនឹងទទួលបាន Rom M110S & M190S ដ៏ស្អាតភ្លាម
Tell  0888881716

Skype   bunnet21

ទស្សនាវីដេអូ Demo    ទីនេះ

ROM S4 For S2 M250 & I9100 V 4.1.2 Add Sty S4


ខ្ញុំសូមចែក ROM S4  FOR S2  M250 &I9100 Add Sty S4 ក្នុងអោកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ

ដែលតំណើរកាល្អ​ Suport khmer Unicode

សូមរីរាយក្នុងកាទាញយកដោយសេរីមិនមាន Pass     នៅទីនេះ
ដែលមានទំហ៊ំ 518Mb
រឺក៏ទាញយយកមួយនេះក៏បានដែលមាន Sty Them S4  ទីនេះ
( បញ្ជាក់ហ្លាស់តាម  CWM Recovery  )

Galaxy S4 E330S-A+E330K-A+E330L-A Fix all & S4 E300S+K+L Fix all

Galaxy S4 E330S-A+E330K-A+E330L-A Fix all & S4 E300S+K+L Fix all
Full khmer 1 set តាម CWM Recovery
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tell  088 888 1716
 skype   bunnet21
Blogger Wordpress Gadgets