សម្រាប់ខ្មែរលើ Galaxy S3 korea E210L+E210K+E210S ហើយនឹង Fix 3G លើ Stock Room Jelly

សម្រាប់ខ្មែរលើ Galaxy S3 korea E210L+E210K+E210S ហើយនឹង Fix 3G លើ Stock Room Jelly Bean 4.1.2​ដំណើកាបាន100% នឹងមិនរញ៉េរញ៉ៃ flash Firmware តាម Odin តែមួយដងជាកាស្រេច
មានទាំង Fonts khmer នឹង Fix 3G រួចជាស្រេចskype     bunnet21

tell        0888881716
ចែករំលែកអត្ថបទនេះទៅ
Share to Facebook Share to Twitter Share to Google+ Share to Stumble Upon Share to Evernote Share to Blogger Share to Email Share to Yahoo Messenger More...

No comments:

Post a Comment

Blogger Wordpress Gadgets