មីនុយខ្មែរលើ Galaxy Not E160L ហ្វាស់តែមួយហ្វាល់តាម Odin ជាកាស្រេច

Galaxy Note E160L Menukhmer fixed all apps korea
1 click by odin Edited by Chan Rattanak BB
Pass by chat​  នឹង
  if have problem with download ,pls signing Gmail then sent request to me then contact me by chat  Chan Rattanak 

សូមទាញយកតាមតំណរខាងក្រោមនេះ 
ភាគមួយ ទាញយក
ភាគពី​​   ទាញយក 
Pasword Chat to    Chan Rattanak ដើម្បីទាញយយកភាគ 2
សំរាបបង្រួមហ្វាល់  ទាញយក
សូមជួយចូលរួមឧប្ថមនឹងលើកទឹកចិត្តគាត់ផងតាមរយះ
គណនី Wing       00316023      name       chan rattanak
តាមរយះទូរសព្ទ័    012793080,07666 56789,098555577
password   សូម Inbox ទៅគាត់តាមរយះ  Chan Rattanak
ចែករំលែកអត្ថបទនេះទៅ
Share to Facebook Share to Twitter Share to Google+ Share to Stumble Upon Share to Evernote Share to Blogger Share to Email Share to Yahoo Messenger More...

No comments:

Post a Comment

Blogger Wordpress Gadgets